ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้่ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

“ การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง ด้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม ”

        

พันธกิจ (Mission)
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม ถนน ระบบไฟฟ้า รางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ ให้ได้ มาตราฐานและมีคุณภาพที่ดี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สินและเพียงพอต่อความต้องการ
2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร พร้อมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
4. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยและส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
5. แนะแนวอาชีพ พัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน และส่งเสริมอาชีพให้ความรู้กับ ประชาชนใน ท้องถิ่นเกี่ยวกับการเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน
6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงและส่งเสริมการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ