ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารทรัพยากรบุคคลง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้่ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 

 

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของอบต.หนองม่วง


ที่
เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม25654) ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พ.ศ. 2561-2565
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในโครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พ.ศ. 2561-2564
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and TransParency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง