ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้่ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 
 
 

สิบตำรวจตรี สมยศ ลบหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โทร 086-0780428
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 

 สิบตำรวจตรี สมยศ ลบหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 086-0780428
 
 


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน

นางสาวปณิดา หงษ์พิพิธ
นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ

นายโกศล โอ้โถง
พนักงานขับรถยนต์นายจาตุรงค์ คันธภิรมย์
พนักงานจดมาตรน้ำ
       
   
นายวรากรณ์ ญาติจันทึก
คนงานประจำรถขยะ
นายจิรนัย ชังภัย
คนงานประจำรถขยะ

 


นางยุพาวดี ไถ้เงิน
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
 
 
 
นางสาวอารีวรรณ นวลสาลี
นักวิชาการและบัญชีปฏิบัติการ
 
 
 

นางสาวกฤติมา มีเครือ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวประภารัตน์ แสงมณี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกัลยรัตน์ หลิวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
     

นายสุธรรม รักษ์มณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 087-0245658
       


นายจิรายุ กลมกล่อม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
     

นายรุ่ง หลิวทอง
(ลูกจ้างประจำ) นายช่างฟ้า

นางสาวกมลวรรณ บุญถนอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
 
 
 
 
 
     

สิบตำรวจตรี สมยศ ลบหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 086-0780428
 
 
 
 

นางสาวรัตน์เกล้า สืบเสาะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
       
       
 
 
     
 
นางสาววรัญญา บุญหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ