ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้่ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 
   
     
 

 
 

นายบรรพต เสือแก้ว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

 

 

นางสาวนงนุช เข็มสัมฤทธิ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

 

สิบตำรวจตรี สมยศ ลบหล้า
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

     

นายกิตติ แป้นจันทร์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 1
นางสาวนฤภร ทองกุม
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 3
นายอัครวัฒน์ รัตนกิตติ์อังกูร
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 4
นายชาญณรงค์ พวงเปลี้ย
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 6
นางอนงค์ โพธิ์อ่อน
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 7
นายธงชัย เจนจบวิทยา
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 8
นายประเจิด แสงทรัพย์
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9
นายเสน่ห์ สืบเสาะ
สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 10