องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือเมื่อเข้าไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด...รายละเอียด  
 
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฎิบัติงาน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายงานการตรวจสอบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2565ของอบต.หนองม่วง
ประกาศอบต.หนองม่วงเรื่อง การรับสมัสครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2566
ประกาศอบต.หนองม่วงเรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้างของอบต.หนองม่วง ประจำปี 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.หนองม่วง ประจำปี 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศ เรื่อง รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับ
  ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของอบต.หนองม่วง...รายละเอียด
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
ประกาศค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศมาตรการให้ผู้มีสวนได้ ส่วนเสีย มีสวนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565..รายละเอียด  
ประกาศอบต.หนองม่วงเรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
  ป้ายโฆษณาบนทางสาะารณะ..รายละเอียด
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรมหลักสูตร
  สุขาภิบาลสำหรับผุ่้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...รายละเอียด
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการของอบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศรับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
  ผู้ได้รับผลกระทบและผู้ถูกกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโนา2019 (covid-19)..คลิ๊กที่นี่
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.หนองม่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  (1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)..รายละเอียด
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565..รายละเอียด
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำเดือนมกราคม 2565..รายละเอียด
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำเดือนธันวคม 2564..รายละเอียด
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564..รายละเอียด
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ขอรับการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  กรณีเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ประจำเดือนตุลาคม 2564...รายละเอียด
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
  และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติอบต.หนองม่วง เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2564
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติอบต.หนองม่วง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563
ประกาศการใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง ขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่หรือทางสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ30วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
  และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภด.ส.1) ประจำปี 2563
  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รายงานผลความพึงพอใจของปรชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองม่วง ประจำปีงปบะมาณ 2563
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจของอบต.หนองม่วง
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของอบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของอบต.หนองม่วง
รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกอบต.หนองม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
  ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ...รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้
ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ....รายละเอียด
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และระเบียบเกียวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
พนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ...รายละเอียด
ประกาศอบต.หนองม่วง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป
  ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ...รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการประเภทอื่น
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562
 
 
 
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต.
พนักงานเเละลูกจ้าง อบต.หนองม่วง
เข้าร่วมกิจกรรมเเห่กระทง เนื่องในวันลอยกระทง
ประจำปี พ.ศ. 2565 บริเวณตลาดหนองม่วง
 
วันที่ 4 ตุลาคม 2565
นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายก อบต.หนองม่วง
ส.ต.ต.สมยศ ลบหล้า ปลัด อบต.หนองม่วง
เจ้าหน้าที่ เเละผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ร่วมติดตาม
การดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
 
วันที่ 23 ตุลาคม 2565
นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
คณะผู้บริหารเเละพนักงานส่วนตำบล
ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง
 
วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
คณะผู้บริหารเเละพนักงานส่วนตำบล
ร่วมกิจกรรมตักบาตรอาหารเเห้งเเละพิธีวางพวกมาลา
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จ.ลพบุรี
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ
นายอำเภอหนองม่วง, นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอ ,
นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พัฒนาการอำเภอ
ร่วมส่งมอบการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ราย นายสังวรณ์ แก่นทรัพย์ บ้านเลขที่ 2/6 หมู่ที่ 7
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลเเละลูกจ้าง อบต.หนองม่วง
เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละพนักงานส่วนตำบลหนองม่วง
เข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ส่งมอบการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ผู้สูงอายุ นางบุญเรือน พ่วงจีน บ้านเลขที่ 50/4 หมู่ที่ 7
ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
วันที่ 13 -15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร
จัดดำเนินการโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ (ทำไม้กวาดดอกหญ้า)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
วันที่ 13 มิถุนายน2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง คณะผู้บริหาร และ อสม.
รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ในพื้นที่อบต.หนองม่วง ทั้ง 10 หมู่
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร
จัดดำเนินการโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย
เพื่อประชาชนสุขภาพดี ประจำปี 2565
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร
จัดดำเนินการโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย
เพื่อประชาชนสุขภาพดี ประจำปี 2565
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นำโดย นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ
นายอำเภอหนองม่วง และ นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการ"จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์เเละปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ"
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day
กับเทศบาลตำบลหนองม่วง
20 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำปี พ.ศ.2565 ให้กับสุนัขเเละเเมวของประชาชนในพื้นที่
หมู่ที่ 8 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 คณะสงฆ์อำเภอหนองม่วง
(กองทุนสงฆ์ประชานุเคราะห์),
นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง
พร้อมด้วยนายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอาวุโส,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง,
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ออกตรวจเยี่ย
มและช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน
หมู่ที่ 9 ตำบลหนองม่วง
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ประชุมมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร
ได้มอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 แก่พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การส่วนตำบลหนองม่วง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นายธงชัย ฉิมช้าง รองนากยกอบต.หนองม่วง
พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
และรวมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์
ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Tolerance) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองม่วง และหน่วยงานอื่นๆ
ร่วมขบวนแห่อนุรักษ์ประเพณีไทย
ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต
ประจำปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้ดำเนินโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
(ทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปี 2563
ในวันที่ 8-10 กันยายน 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้ดำเนินโครงการอบรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในเขต อบต.หนองม่วง ประจำปี 2563
ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบสิ่งของ
และเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ให้กับผู้ด้อยโอกาส
และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโ
รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 300 ชุด
ณ วัดบ่อยาง ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น.
นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง, หัวหน้าส่วนราชการ,
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมให้การต้อนรับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุร
และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ในการมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง
ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๓
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
โดยดำเนินการ ฉีดวัคซีน และประชาสัมพันธ์
เตือนภัย ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โดย นายธงชัย ฉิมช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
มีเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน อสม. สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และประชาชน
 
พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
 
 
 
 
 
 
 
 
Line id: 036648042