การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงานส่วนตำบล
ดำเนินการจัดประชมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น
เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) กาลงพื้นที่จัดประชุมประชาคม
เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน
ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการดำเนินการร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ
นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่ที่ 1-10 ระหว่างวันที่ 20- 22 ธันวาคม 2564