ประชุมมอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร
ได้มอบนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565
แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การส่วนตำบลหนองม่วง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ยึดหลักคุณธรรมและธรรมมาภิบาล
มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซื่อสัตยสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้