วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง, นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอ ,
นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พัฒนาการอำเภอ
ร่วมส่งมอบการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ
ราย นายสังวรณ์ แก่นทรัพย์ บ้านเลขที่ 2/6 หมู่ที่ 7 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์