วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับเทศบาลตำบลหนองม่วง