วันที่ 8 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร
จัดดำเนินการโครงการเฝ้าระวังด้านอาหารปลอดภัย
เพื่อประชาชนสุขภาพดี ประจำปี 2565
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการกิจการ