วันที่ 15 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลเเละลูกจ้าง อบต.หนองม่วง เข้าร่วมกิจกรรม
"โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 " ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง