วันที่ 13 -15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง และคณะผู้บริหาร
จัดดำเนินการโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ (ทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง