วันที่ 13 มิถุนายน2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
นำโดย นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง คณะผู้บริหาร และ อสม.
รณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
ในพื้นที่อบต.หนองม่วง ทั้ง 10 หมู่