วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00น.นายเกรียงศักดิ์ วงศ์สุกรรม ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
ว่าที่ร้อยตรีสมพงศ์ นิติพิทักษ์ชน ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ นายไกรวัลย์ เฮงพนมทิพย์ ท้องถิ่นอำเภอหนองม่วง
นายนิราศรพ พรมกลาง ปลัดอำเภอประจำตำบลหนองม่วง และทีมตรวจ พร้อมด้วย
นางสาวธนพร แป้นจันทร์ นายก อบต.หนองม่วง ส.ต.ต.สมยศ ลบหล้า ปลัด อบต.หนองม่วง
เจ้าหน้าที่ เเละผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ได้ลงพื้นเพื่อติดตามการดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท.ประเทศไทย
เพื่อดำเนินการสุ่มตรวจสอบครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนถังขยะเปียก
ตามข้อมูลที่บันทึกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของอปท.
เพื่อรายงานให้อำเภอและจังหวัดลพบุรีทราบตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย