นายธงชัย ฉิมช้าง รองนากยกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง
ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานาและรวมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ
์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง