องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองม่วง และหน่วยงานอื่นๆ
ร่วมขบวนแห่อนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563