โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563