องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินโครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
(ทำไม้กวาดดอกหญ้า) ประจำปี 2563 ในวันที่ 8-10 กันยายน 2563