องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินโครงการอบรมป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563