องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ในเขต อบต.หนองม่วง ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563