วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง,
หัวหน้าส่วนราชการ,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมให้การต้อนรับ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี
ผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ในการมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน
ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส หรือได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 200 ชุด
ณ วัดศรีรัตนาราม หมู่ที่ 7 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
และเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง รายนางสุบิน วิโมกเจริญ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 188/1 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้