องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหนองม่วง
ปฏิบัติงานตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๖๓
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
โดยดำเนินการ ฉีดวัคซีน และประชาสัมพันธ์ เตือนภัย ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า