16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง โดย นายธงชัย ฉิมช้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง มีเจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นำชุมชน อสม. สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน และประชาชน