ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้่ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 

 

 
 
 
 
นางสาวธนพร แป้นจันทร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โทร 089-9903291
 

 

 

นายอำนวย ดอนไพร
รองนายกอบต.หนองม่วง
โทร098-9179869
นายธงชัย ฉิมช้าง
รองนายกอบต.หนองม่วง
โทร 089-8040326
 
 
     
 
 
 
 
 
นายชูชาติ แสงเมฆ
เลขานุการนายกอบต.หนองม่วง
โทร 098-8694849

 
     
     

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 สิบตำรวจตรี สมยศ ลบหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
โทร 086-0780428

 

 

สิบตำรวจตรี สมยศ ลบหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 086-0780428

นางสาวประภารัตน์ แสงมณี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 083-0351819
นายสุธรรม รักษ์มณี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 087-0245658

สิบตำรวจตรี สมยศ ลบหล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร 086-0780428