ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 

 

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.หนองม่วง

 

เรื่อง
ดาวน์โหลด
- รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของอบต.หนองม่วงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)
- รายงานผลความพึงพอใจของปรชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองม่วง ประจำปีงปบะมาณ 2564
- รายงานผลความพึงพอใจของปรชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.หนองม่วง ประจำปีงปบะมาณ 2563
- สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2564
- สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
- สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนมกราคม 2564
- สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนธันวาคม 2563
- สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
- สถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม 2563