ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของอบต.
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารอบต.หนองม่วง
สมาชิกสภาอบต.หนองม่วง
ช้าราชการพนักงาน
ติดต่ออบต.หนองม่วง
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการกำกับติดตาม
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการใช้่ายงบประมาณ
งานกิจการสภาอบต.หนองม่วง
คู่มือบริการประชาชน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฎิบัติงาน
กระดานสนทนา (webboard)
ถาม-ตอบ (Q&A)
 
แนวปฎิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/การทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
 
 
เอกสารตามพรบ.ควบคุมอาคาร
  และพรบ.การขุดดินและถมดิน
คำร้องทั่วไป
   
 
 
 
 
ตะกร้าถักจากเชือกมัดฟาง
ของกลุ่มสตรีอบต.หนองม่วง
มีให้เลือกหลายขนาด
หลายแบบ หลายราคา
สนใจสอบถามได้ที่อบต.หนองม่วง
 
 
 
 ข้อมูลทั่วไปของอบต.หนองม่วง

ที่ตั้งและอาณาเขต

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี อยู่ทางทิศเหนือของ ตัวจังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ประมาณ 500 เมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ 57 กิโลเมตร อยู่ห่างกรุงเทพ ฯ ประมาณ 211 กิโลเมตร
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง มีเนื้อที่ประมาณ 49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30,625 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ              ติดต่อกับ   ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง

ทิศใต้                  ติดต่อกับ  ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่

การปกครอง         

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในปัจจุบันได้ควบ คุมดูแลพื้นที่การปกครอง แบ่งออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีดังนี้

1. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
2. บ้านหนองขุย หมู่ที่ 2 (บางส่วน)
3. บ้านหนองโผล่ หมู่ที่ 3 (บางส่วน)
4. บ้านหนองสาลิกา หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
5. บ้านหนองไทร หมู่ที่ 5
6. บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6
7. บ้านสระกระเหรี่ยง หมู่ที่ 7 (บางส่วน)
8. บ้านหนองขุย หมู่ที่ 8 (บางส่วน)
9. บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 9
10. บ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 10 (บางส่วน)

จำนวนประชากร

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง มีจำนวนประชากรสามารถแยกตามช่วงอายุ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้


ตำบล/หมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่  1

166

146

262

หมู่ที่  2

42

35

77

หมู่ที่  3

65

65

130

หมู่ที่  4

166

150

316

หมู่ที่  5

96

100

196

หมู่ที่  6

182

165

347

หมู่ที่  7

314

347

661

หมู่ที่  8

124

110

234

หมู่ที่  9

216

233

449

หมู่ที่  10

30

30

60

รวมทั้งหมด

1,829

1,815

2,732

            ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม 2561
สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน

-การคมนาคม
     มีถนนอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรับผิดชอบ จำนวน 43 สาย ซึ่งเป็นถนน คสล. ถนนลาดยาง หินคลุกและถนนลูกรัง และมีทางหลวงต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้
     • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน)
     • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326
     • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3325
-การไฟฟ้า
     จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 567 ครัวเรือน
- การสื่อสารและโทรคมนาคม
     • ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 7 แห่ง
     • เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์ 6 แห่ง

สภาพทางเศรษฐกิจ

-เกษตรกรรม
      ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
      1. เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากจะ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ทำส่วนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์
      2. ประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 50
      3. ประกอบอาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 5
      4. ประกอบอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 5  
-อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
      • บริษัท ซังซินบางกอก รับเบอร์ จำกัด
      • บริษัท นารายณ์บางกอก รับเบอร์ จำกัด
      • บริษัท เพอร์ ฟอร์แมนซ์ รับเบอร์ จำกัด  
-การพานิชย์
       1. มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 แห่ง 1 บริษัท สิทธิยนต์ปิโตเลียมจำกัด (ปตท) 2 บริษัท ปิโตเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด (PT) -        2.มีสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง 1 สถานีบริการแก๊ส LPG (บริษัท รัตนศิริเทนดดิ้ง จำกัด)  
-รีสอร์ท
       1. อุ้มบุญ รีสอร์ท
       2. ชุกามาศ รีสอร์ท
       3. สีสัน รีสอร์ท
       4. ศรีรุ้ง รีสอร์ท
       5. วานร รีสอร์ท        

สภาพทางสังคม
                       
-การศึกษา
        1. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและห้องสมุด 1 แห่ง
        2. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 6 แห่ง ได้แก่ 4,5,6,7,8,9

-การศาสนา
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีวัด จำนวน 6 แห่ง ได้แก่
        1.วัดศรีรัตนาราม
        2.วัดบ่อย่าง
        3.วัดสัมพันธ์มิตร
        4.วัดเขากระเจียว
        5.วัดถ้ำสันติสุข
        6.วัดสวนสวรรค์
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 99.5 เปอร์เซ็นต์ และศาสนาอื่นๆ ประมาณ 0.5 เปอร์เซ็นต์

-ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
         • งานประเพณีวันสงกรานต์
         • งานแห่เทียนเข้าพรรษา
         • งานประเพณีลอยกระทง
-การสาธารณสุข
         • มีโรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองม่วง ขนาด 30 เตียง
         • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
         • สถานีตำรวจภูธรหนองม่วง จำนวน 1 แห่ง
         • ป้อมตำรวจ จำนวน 1 แห่ง
 
สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            
1. แหล่งน้ำธรรมชาติ - เป็นแหล่งน้ำขนาดเล็ก
2. ป่าไม้ - ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ
3. ทรัพยากรดิน - สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย

 

สภาพทางด้านการเมือง – การบริหาร

        การจัดตั้งองค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539 ประกอบด้วยโครงสร้าง 2 ส่วน คือ
 
1. ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ และ ควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากเลือกตั้งของประชาชน โดยตรง จำนวน 20 คน อยู่ ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
 
2. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่ บริหารกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน อาจแต่งตั้งรองนายก 2 คน และเลขานุการนายก 1 คน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทั้งนี้ โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบงานประจำทั่วไป